Star life, hry, hračky, stavebnice - alenkaobchod.cz


Obchodní podmínky 2017

Obchodní podmínky
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21.září 2013 a jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.


Objednávka a uzavření smlouvy
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího)
Rozpor s kupní smlouvou
Vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží
Převzetí zboží
Platební metody
Poštovné a balné
Poplatek PHE a zpětný odběr elektrospotřebičů
Reklamace zboží
Ochrana osobních údajů
Ostatní

Jak nakupovat návod a vysvětlivky
Archiv obchodních podmínek


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovatele: Altori s.r.o., Dobročovice 93, 250 82 Praha-východ IČ: 03852571, DIČ: CZ03852571.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( Altori s.r.o.) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Vztahy, které neupravují tyto obchodními podmínky, se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Kupní smlouva - Spotřebitelská smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodejce (dodavatel).
Prodávající - Firma Altori s.r.o., Dobročovice 93, 250 82 Praha-východ, IČ: 03852571, DIČ: CZ703852571, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 238715.
Kupující - zákazník, spotřebitel
Kupní cena - cena za zboží

Objednávka a uzavření smlouvy
/zpět na úvod/
Odesláním objednávky zboží, které si kupující vybral, potvrzuje kupující závaznost své objednávky a tím se na kupujícího vztahují Všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu platné v den odeslání objednávky.
K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícím a zasláním potvrzující emailové zprávy prodávajícím.

Jestliže kupující správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí emailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému internetového obchodu. Pokud kupující potvrzení objednávky neobdrží na zadanou emailovou adresu, je potřeba kontaktovat neprodleně prodávajícího.

V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má prodávající nebo jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jim sdělených údajů. Prodávající z těchto důvodů doporučuje kupujícímu zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
/zpět na úvod/
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech kdy:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává (to se může stát zejména u zboží, u kterého je uvedeno "skladem: na objednávku" nebo "skladem: NE...", "0ks")
- kupující který zvolil platbu převodem a tato platba nebyla přičtena do 7 kalendářních dnů na účet prodávajícího.
- kupující uvedl v objednávce zahraniční adresou pro doručení
- kupující zvolil způsob osobního vyzvednutí zboží na prodejně prodávajícího a toto zboží si nevyzvedl do 8 pracovních dnů od odeslání informace prodávajícím o možnosti vyzvednutí
V případě, že nějaká tato situace nastane, bude prodávající kupujícího kontaktovat a následně se s kupujícím domluví dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení objednávky, prodloužení termínu pro vyzvednutí, atd.).
Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil převodem, budou peníze převedeny zpět na uvedený účet (účet z kterého prodávající peníze obdržel) do tří pracovních dnů.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího)
/zpět na úvod/
- Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Objednávku kupující může zrušit bez jakýchkoliv sankcí a to před odesláním nebo zabalením pro odeslání objednaného zboží prodávajícím.
(dříve než prodávající odešle kupujícímu změnu stavu objednávky na: "připraveno k expedici" nebo "expedováno")

- Vrácení zboží bez udání důvodu:
Kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (jinak než osobně). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených podmínek:

Kupující kontaktuje písemně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. Kupující zároveň uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. (např. text.:Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis. (Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při špatném uvedení čísla účtu kupujícím)
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Kupující zboží dodá poštou, dopravcem, osobně na prodejnu nebo jiným způsobem na adresu prodávajícího, spolu s potvrzeným formulářem od prodávajícího o odstoupení od smlouvy.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, nejevící známky opotřebení, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Pokud obal výrobku obsahuje návod, měl by tento obal být doručen také a to v původním nepoškozeném stavu.

Pokud však vrácené zboží není uvedeno do původního stavu, může si prodejce nárokovat uhrazení skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (uvedení zboží do původního stavu - doplnění chybějícího příslušenství, návodu, spotřebního materiálu, obalu, atd.). Prodávající může tyto náklady odečíst z kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím.
Pozn.: Doporučujeme Vám zásilku se zbožím pojistit. Prodávající není povinen převzít zásilku zaslanou na dobírku.


Možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě se nevztahuje:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle zaplacenou částku převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží (běžně však vracíme už do 3 pracovních dnů). Peníze je možné vrátit též v hotovosti v naší provozovně (v tomto případě doporučujeme se předem ohlásit, aby byla zajištěna dostatečná hotovost na kase)

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek může prodávající neakceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží vrátit zpět kupujícímu.

Rozpor s kupní smlouvou
/zpět na úvod/
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží
/zpět na úvod/
Prodávající doručuje zboží pouze po České republice.
Objednávky, které budou s zahraniční doručovací adresou, budou stornovány a nebudou tak vyřízeny.

Zboží z jedné objednávky může prodávající rozdělit na několik zásilek (balíků) s rozdělenou fakturací plateb a to i bez souhlasu kupujícího. V takovémto případě prodávající účtuje poštovné a náklady na dopravu jako by odesílal jen jednu zásilku. (Kupující tak zaplatí pouze jedno poštovné, tak jak je uvedeno na objednávce)

Zboží dodá prodávající nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, pokud u zboží není uvedeno jinak.

Zboží prodávající zasílá službou:
1/
Obchodní balík" nebo „Cenný balík“ České pošty.
Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na dodací adrese, bude mu objednané zboží ponecháno k vyzvednutí na místní poště po dobu 7 dnů.
2/
dopravcem In Time, PPL,Toptrans, DHL, atd. – Je však nutné aby kupující byl v den dodání na dodací adrese přítomen.

 


Převzetí zboží
/zpět na úvod/
Kupující je povinen na základě své objednávky a uzavřené kupní smlouvy, objednané zboží převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů (cena přepravy, obalového materiálu, atd.). Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky (viz.níže).

Pokud je zboží doručeno pomocí služeb České pošty má kupující možnost převzetí od poštovního doručovatele nebo v prostorách pošty.
Převzetí od České pošty nebo In Time (platí i pro jiné dopravce): Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s doručovatelem stav zásilky (počet balíků, neporušenost fólie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. (Někteří dopravci umožňují také překontrolování vnitřku zásilky)

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodejci e-mailem na adresu info@alenkaobchod.cz nebo telefonicky a sepsat na místě s doručovatelem (dopravcem) škodní protokol.
Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Platební metody
/zpět na úvod/
Dobírkou:
Kupující zaplatí hotově při dodání zboží přepravní službou.
Převodem:
Při této volbě obdrží kupující po odeslání objednávky na email veškeré údaje nutné pro bezproblémový převod (číslo účtu, kód banky a variabilní symbol). Ihned jak částka přijde na účet prodávajícího, tak bude zboží kupujícímu odesláno.
Převod však může trvat i několik dní v závislosti na využívané bance.
- Pokud nebude připsána na účet prodávajícího daná částka do 7 kalendářních dnů, může po této době prodávající u objednaného zboží změnit cenu, podle aktuálního ceníku nebo objednávku zrušit.


Poštovné a balné
 
/zpět na úvod/
Kupující si může zvolit dodání zboží dopravou, kdy je doprava účtována samostatně.
Druh a cena dopravy je závislá na druhu objednaného zboží. Možný druh a cena dopravy je vždy kupujícímu nabídnuta při vytváření objednávky.

Ceny se řídí podle našeho aktuálního ceníku. Ceník naleznete zde (klik)Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů a zpětný odběr elektrospotřebičů /zpět na úvod/
Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela 7/2005 Sb zákona o odpadech 185/2001 Sb.. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována.

Výše tohoto poplatku je již zahrnuta v ceně výrobku a nebude tedy již žádný tento poplatek přičítán.
Více o poplatku a zpětném odběr elektrospotřebičů: zde

Reklamace zboží
/zpět na úvod/
Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré prodávajícím nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace zakoupeného zboží se dále řídí reklamačním řádem prodávajícího.
Seznamte se prosím před koupí s reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů
/zpět na úvod/
Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících (zákazníků) se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, atd.).

Ostatní
/zpět na úvod/
Pokud kupující při vytvoření své objednávky projevil zájem o zasílání novinek emailem, bude prodávající tomuto kupujícímu prostřednictvím emailu zasílat informace o akčních nabídkách včetně novinek týkajících se daného internetového obchodu. Pokud si tyto informace kupující v budoucnu nebude již přát, může o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.( info@aladinobchod.cz)

- Uvedené ceny u zboží jsou včetně DPH. Pokud se jedná o cenu bez DPH, je tato skutečnost u této ceny vždy uvedena.
- Cena za objednané zboží je vždy platná v den objednání, prodejce tak nemůže změnit cenu za zboží u již přijaté objednávky. Toto se však nevztahuje na situace, kdy kupující zvolí platbu za objednávku převodem a daná částka nebude připsána na účet prodávajícího do 7 kalendářních dnů po objednání, prodávající tak může po této době u objednaného zboží změnit cenu, podle aktuálního ceníku.
- Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.
- Obrázky zboží mají pouze informativní charakter.
- Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

10.07 2015

Vážení zákazníci,

z důvodu ukončení provozu prodejny Víno z webu je od 15.6.2015  ZRUŠEN osobní odběr na Proseku.

  více info

25.09 2014

Vážení zákazníci, od 1.10.2014 dojde ke zpoplatnění osobního odběru na 30,- Kč za zakázku. Děkujeme za pochopení

  více info

13.11 2013

Ve dnech 20. - 21.2.2014 bude výdejní místo (www.vinozwebu.cz) zavřené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

  více info

21.09 2013

Oznamujeme vám, že dne 21.9.2013 došlo ke změně majitele tohoto obchodu. Samozřejmostí je pro nás zachování dobrého jména obchodu, proto se pro vás-naše zákazníky nic nemění. V nejbližších dnech můžete očekávat rozšíření sortimentu.

15.12 2012

Výdej zboží pro nás bude nově poskytovat prodejna VÍNO Z WEBU. Tato prodejna se nachází v prostorách naší bývalé prodejny na adrese: Vysočanská 241/109 (vchod za domem z ulice Rumburská), 190 00 Praha 9 - Střížkov.
Zboží na výdejně bude připraveno k vyzvednutí, až po obdržení emailu: "připraveno k os.odběru". Dříve zboží nevyzvedávejte.

  více info

SrovnaniCen.cz - internetové obchody Toplink - katalog odkazů

Čajový dům-čaje, byliny, koření Plastová okna Obklady, koupelny Bazény, septiky Plastová okna Matrace, postele E-internetové obchody CenyZboží.cz Internetové obchody Internetové obchody online Internetové obchody online Internetové shopy Běháme.cz Kabelky PAMM Loveme.czKuchyně Matrace, postele Krby Hračky, Lego Povlečení, prostěradla osvětlení svítidla markýzy, žaluzie dřevěné hračky NOSto.cz Kurýr Taxi Exotické ptactvo: Papoušci Plyšové hračky Úklid a správa nemovitostí Spodní prádlo a plavky Parfémy a značkové oblečení Pneumatiky a disky Pánské a dámské hodinky www.praha-prosek.cz Internetové obchody - katalog Nejlevnější šperky CFS: Chronický únavový syndrom nekuracke-restaurace.cz